Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
   
Bøker    
    Mellom bakkar og berg ut med havet ….
 
Lydbøker      
    KYSTSONE - LENKER  
Cd-rom  
    Kystsoneplanlegging  
Video   - bok av Ragnar Sandbæk som sammenfatter utfordringer knyttet til kystsoneplanlegging  
    www.juulforlag.no/skystsone.htm  
Plansjer      
  Arealbruk av kystsonen. Hva bør det forskes på?  
AquaLingua   Konferansen " Verdiskapning i kystsonen - Forskning forvaltning og utdanningsbehov" (2007)  
     
Om forlaget   Veiledning i marin-økologisk planlegging i kystsonen    
    - med mange lenker til nasjonale og internasjonale kystsoneprosjekt  
LENKER   www.kystsone.no  
       
Startsiden   GIS - Verktøy i kystsoneplanleggingsarbeidet  
    http://no.wikipedia.org/wiki/GIS  
Juul forlag      
Blinken 16   Interreg III - Program for grenseregionalt, transnasjonalt og internasjonalt samarbeid i regi av EU  
1349 Rykkinn   www.interreg.no  
Tlf. 67 13 21 68      
Faks 67 13 10 99   Kystsoneforvaltning – Direktoratet for naturforvaltning  
post@juulforlag.no   http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=1009647  
www.juulforlag.no      
Organisasjonsnr:   MARENO - Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder  
984676867 mva   www.mareano.no  
Bank kontonr.:      
5134.06.17162   MRDB - Marin Ressurs Database  
    - et verktøy for kartlegging av sårbare marine ressurser  
Bøker   www.mrdb.no  
       
Lydbøker   NOU 2001:7 – Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven  
    http://odin.dep.no/aad/norsk/publ/utredninger/NOU/002001-020006/indekx-dok000-b-n-a.html  
Cd-rom      
    Miljøstatus i Noerge - strandsonen  
Video   http://www.miljostatus.no/Tema/Naturomrader/Strandsonen/  
     
Plansjer   Verdiskaping i norsk kystsone  
    http://www.zoo.uib.no/kontor/diverse/kystsone_konferanse_programnotat.pdf  
AquaLingua    
    Lover som er aktuelle for kystsoneplanlegging og forvaltning:  
Om forlaget      
    Juss  i strandsonen  
LENKER    
    Forurensningsloven  
Startsiden   www.lovdata.no/all/nl-19810313-006.html  
       
Juul forlag   Friluftsloven  
Blinken 16   www.lovdata.no/all/nl-19570628-016.html  
1349 Rykkinn      
Tlf. 67 13 21 68   Grannelova / Naboloven  
Faks 67 13 10 99   www.lovdata.no/all/nl-19610616-015.html  
post@juulforlag.no    
www.juulforlag.no Havne- og farvannsloven  
Organisasjonsnr:   www.lovdata.no/all/nl-19840608-051.html  
984676867 mva      
Bank kontonr.:   Kontinentalsokkelloven  
5134.06.17162   www.lovdata.no/all/nl-19630621-012.html
       
Bøker   Kulturminneloven  
    www.lovdata.no/all/nl-19780609-050.html  
Lydbøker      
    Lakseloven  
Cd-rom   www.lovdata.no/all/nl-19920515-047.html  
       
Video   Naturvernloven  
    www.lovdata.no/all/nl-19700619-063.html  
Plansjer      
    "Oppdrettsloven"  
AquaLingua   http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftglosok?baslt=on&basreg=on&basdom=on&felt=titt&pros=02&emne=oppdrettsloven
       
Om forlaget   Plan- og bygningslov  
    www.lovdata.no/all/nl-19850614-077.html  
LENKER      
    Saltvannsfiskeloven  
Startsiden   www.lovdata.no/all/nl-19830603-040.html  
       
Juul forlag   Sjøloven  
Blinken 16   www.lovdata.no/all/nl-19940624-039.html  
1349 Rykkinn      
Tlf. 67 13 21 68   Viltloven  
Faks 67 13 10 99   www.lovdata.no/all/nl-19810529-038.html  
post@juulforlag.no    
www.juulforlag.no    
Organisasjonsnr:    
984676867 mva    
Bank kontonr.:    
5134.06.17162    
     
    webmaster:post@juulforlag.no