Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier                  
             
BØKER          
    FISKERI Akvakultur Fritidsfiske Kystkultur Annet ( sjømat - fritidsbåt - friluftsliv - barn - krim - tegneserier )
Lydbøker    
    Båt - Redskap - Fangstteknologi Biologi og havmiljø Innlandsfiske  
Cd-rom   Fangstbehandling Navigasjon - motor/elek.- sjømannskap Veteran motorer / fartøy  
    Drift - Økonomi - Samfunn Fiskeindustri      
Video            
    Båt - Redskap - Fangstteknologi    
Plansjer   Havromsteknologi - gjennomillustrert bok om teknologi innen fiskeri, havbruk, skiopsfart, energiproduksjon til havs …  
  IMDC (ship design) - fartøy design    
AquaLingua Skipsbygging - boken tar for seg de fleste aspekter ved skipsbygging og målgruppen for boken er både jurister og andre som er involvert
    Båten, bruket og fangsten - om de forskjelllige fatøytypene, brukstypene og fangstbehandlingsmetodene i norsk fiske,  med detaljerte beskrivelser av fartøy og redskap    
Om forlaget   Fiskeriteknologi - verdenshavenes levende ressurser, oseanografiske forhold og hvordan fiskebestander påvirkes av fiske,  beskrives konstruksjon, virkeprinsipp og bruk av redskaper og fiskeleitingsinstrumenter
  Redskapslære og fangstteknologi - om fiskeredskapenes oppbygging og virkemåte, fangstmetoder, fartøyteknologi og fiskefartøytyper, fiskeletingsutstyr og utstyr for fangstkontroll, teknologi og mekanisk utstyr om bord 
Lenker   En dag med garnbåten "Nordlys" (vhs-film) - vi følger den klassiske garnbåten "Nordlys" under fiske på innersiden av Lofoten sist i Lofotsesongen
    Rekefiske ved Grønland (vhs-film) - Vi følger en moderne tråler som fisker etter reke ved Grønland viser tekniske detaljer ved skyting og hiving av trålen, til- og frakopling av tråldører og behandling av fangsten  
Juul forlag Kystnæringer 1 - Fiske og fangst -  innføring i arbeidet om bord i fiskefartøy og  hvordan kvaliteten på fangsten best kan sikres
Blinken 16 Eldre fangst- og fiskefartøy se Kystkultur avsnitt Fartøy
1349 Rykkinn
Tlf. 67 13 21 68 Fangstbehandling
post@juulforlag.no Sjømat - Råstoff, produksjon og anvendelse - beskrivelse av aktuelle kommersielle arter i norske farvann, bruksområde, råstoffutnytting, bearbeidingsprosesser, hygiene
www.juulforlag.no Fangstbehandling - om hygiene og mikrobiologi, råstoffanvendelse, råstoffbehandling, produksjon om bord og dokumentføring om bord.
Organisasjonsnr:   Båten, bruket og fangsten - om de forskjelllige fatøytypene, brukstypene og fangstbehandlingsmetodene i norsk fiske,  med detaljerte beskrivelser av fartøy og redskap
984676867 mva Se også Fiskeindustri 
Bank kontonr.:
5134.06.17162 Drift - Økonomi - Jus - Samfunn
  Drift
BØKER Båten som bedrift - om norske fiskeriorganisasjoner, ressursforvaltning, alternative selskapsformer for rederidrift, kjøp og sdalg av fiskefartøy, rederiøkonomi, lott- og hyreoppgjør, sikring av arbeidsmiljø tariffavtaler og sosiale ordninger for fiskere, energiøkonomisering, opplegg for forebyggende vedlikehold
  Fiskeren, fartøyet og fangsten - innføring i ressursforvaltning, fiskeriforhandlinger, reguleringer, avtaler, lover og regler dagens fiskere må forholde seg til
Lydbøker Fiskeren, fartøyet og fangsten - lydbokutgave - se ovenfor
  Skipsbygging - tar for seg de fleste aspekter ved skipsbygging og målgruppen for boken er både jurister og andre som er involvert i skipsbygging
Cd-rom Fisk og fiskeprodukter - flerspråklig ordbok  om på fisk og fiskeprodukter
  Multilingual Dictionary of Fish and Fish Products - den internasjonale standarden fra OECD over navn på fisk of og fiskeprodukter
Video Go fishing! Engelsk for fiskere, havbrukere og fisketilvirkere - boka for fiskere, havbrukere og fisketilvirkere som vil friske opp sine engelskkunnskaper fra grunnskolen
  Økonomi
Plansjer Økonomi og bedriftslære for fiskere - produksjon og verdiskaping i fiskerinæringa, regnskap, lott/hyre-oppgjør, økonomistyring, markedsføring, vurdering av tilbud og kontrakter
  Rettsøkonomi for fornybare ressurser - Teori og erfaringer., med særlig vekt på forvaltning av fiskeressurser
AquaLingua Rederibeskatning i praksis 2010 (nyeste utgave) - et nødvendig oppslagsverk for de som er ute etter løsninger på konkrete rederiskattespørsmål
  Jus
Om forlaget Fiskerilovgiving - beskrivelse av aktuelle elementer innen sentrale lover for norsk fiskerinæring
  Retten til fiske i fjorder og kystnære farvann - I denne boken drøftes rettsgrunnlaget for private rettigheter til fiske i saltvann
Lenker Skipssikkerhetsloven - med kommentarer 
  Skipsarbeidsloven - med kommentaret
Juul forlag Sjømannsrett - en oversikt over de viktigste rettsspørsmålene innenfor sjømannsretten, det vil si den delen av arbeidsretten som omfatter ansettelsesforholdene for ansatte på skip
Blinken 16 Lovsamling for sjøfolk og maritime skoler - lovsamling beregnet på sjøfolk under og etter utdanning, samt rederiansatte med behov for en regelsamling.  
1349 Rykkinn Fri rörlighet i Europa ur et sjöarbeidsrättsligt perspektiv - Boken tar for seg hvilket handlingsrom EU-statene har innenfor sjøarbeidsretten, sett i lys av EU-traktatens bestemmelser om fri bevegelse.
Tlf. 67 13 21 68 Båten som bedrift - inklusiv om arbeidsavtaler og rettigheter for rederi og mannskap
post@juulforlag.no Juss i nord: hav, fisk og urfolk - samling nye artikler fra de fremste forfatterne innen  hav-, fiskeri- og samerett
www.juulforlag.no Strandrett og offentleg styring av arealbruk - omfanget av strandeigaren sine private rettar utanfor den allmenne eigedomsgrensa, og tilhøvet mellom desse rettane og utnyttingsmåtar basert på offentleg løyve
Organisasjonsnr: Motmakt og samfunnsbygger - historia om hvordan Norges Råfisklag gjennom 75 år har forvaltet råfiskloven , "fiskerenes grunnlov"
984676867 mva Handbook in Hull Insurance - the purpose of the book is partly to provide a handbook for the marine insurance market, both in Norway and in other countries
Bank kontonr.: Handbook on Loss of Hire Insurance - Norwegian Marine Insurance Plan amendments 
5134.06.17162 Rett i havn -  risikofordelingen mellom transportøren og vareeieren ved transport av gods gjennom en norsk havn i rettslig og økonomisk belysning
  Regler for passasjer- og lasteskip mv. bok og cd (nyeste utgave) - oppdatert på gjeldende lover, forskrifter og regler som er fastsatt for å sikre liv, helse og fartøy, og å forebygge skader på det maritime miljøet
BØKER Excerpts from the Norwegian passenger and cargo ship legislation, book and CD 
    Scandinavian maritime law: the Norwegian perspective - this book reflects the maritime law as found in the Nordic countries, and gives a broad introduction to a modern and updated maritime law system
Lydbøker   Forsinkelse i havn - boken gir en bred fremstilling av reglene i norsk/nordisk sjølov, og disse reglene sammenholdes med de tilsvarende regler i angloamerikansk rett
    Samfunn
Cd-rom   Norges fiskeri og kysthistorie Bind I - V - den første nasjonale, helhetlige fiskerihistorien som er skrevet - et "må ha" for alle langs kysten
    Havet menneskene og mulighetene - forfatteren har i løpet av ett år besøkt elleve steder langs kysten og et utenlandsk marked for norsk fisk  
Video   Kystsoneplanlegging - en bok for "alle" med tilknytning til kysten i by og distrikt med interesser for premisser - planlegging og prosesser
    Slaget om Lofoten - Olje eller verdenshav? - en analyse av den pågående arealkonflikten til havs  
Plansjer   Naken uten fisk - UTSOLGT her  er det ikke syting om "sjak i solnedgang" og stakkarslige små kystsamfunn, men om fiskeri som en sentral drivkraft i norsk økonomi, lønnsomhet, utviklingsmuligheter, verdiskaping og penger
    Kystfisket i Finnmark - boken forteller rettshistorien til kystfisket i Finnmark herunder også rettshistorien til sjølaksefisket i Finnmark
AquaLingua Kvotekamp og kyststatssolidaritet - et omriss av Den blandede norsk-sovjetiske/russiske fiskerikommisjonens virke gjennom 30 år
  Biter av Norge - smak av verden - jorda rundt med norsk fisk
Om forlaget Norsk fiskerinæring  - aktivitetsbok for ungdomsskolen
  Torsk - Fisken som skapte Norge - Torsk er Norges fortid, nåtid og fremtid
Lenker Lofoten   Mannen - skreien - havet - tett på  fiskerne, fisket, havet og den ruvende Lofotveggen
  Tråler - på den skotske tråleren "Norlantean" på en nervepirrende ferd fra Stromness på Orknøyene til Polarsirkelen
Juul forlag
Blinken 16 Biologi og havmiljø
1349 Rykkinn   Fiskeribiologi - UTSOGT opptrykk vurderes - innføring i biologien til våre viktigste fiskearter, havmiljø oseanografi, ressursgrunnlaget i havet og hvordan det forvaltes
Tlf. 67 13 21 68   Fiskeribiologi - lydbokutgave - se ovenfor
post@juulforlag.no   Fiskeanatomi - UTSOLGT men en ny bok kommer i augst 2016  
www.juulforlag.no   Sjømat - Råstoff, produksjon og anvendelse - beskrivelse av aktuelle kommersielle arter i norske farvann, bruksområde, råstoffutnytting, bearbeidingsprosesser, hygiene
Organisasjonsnr:   Båten som bedrift - om norske fiskeriorganisasjoner, ressursforvaltning, alternative selskapsformer for rederidrift, kjøp og sdalg av fiskefartøy, rederiøkonomi, lott- og hyreoppgjør, sikring av arbeidsmiljø tariffavtaler og sosiale ordninger for fiskere, energiøkonomisering, opplegg for forebyggende vedlikehold
984676867 mva   Raudåte - redning eller ruin? - UTSOLGT
Bank kontonr.: Havet - miljøvokter - spiskammer - transportåre - et imponerende og nydelig designet praktverk med et faktainnhold og 2000 illustrasjoner 
5134.06.17162 Kysten - en fargerik håndbok med mer enn 300 av de vanligste planter, dyr og fugler langs kysten i Europa
  Havets dyr og planter - her beskrives over 700 arter - fra tang og snegler til seler. Den dekker det meste av dyr og planter du kan finne fra stranda og ut til 20 meters dybde. 
BØKER Livet i fjæra - flotte bilder og tekster til å bli klok av 
  Alger i farger - tang og tare langs norskekysten
Lydbøker Marine mikroalger i farger - her får du et nærmere innblikk i hva "groe" i sjøen omfatter
  Phytoplankton of norwegian coastal waters - den første samlede fremstillingen av "groe" i våre kystfarvann 
Cd-rom Marine mikroorganismer i sand - om det biologiske mangfoldet i sandstrendene våre
  Våre Saltvannfisker - "Bibelen" til Muus og Dahlstrøm i ny revidert utgave
Video Fisker - bilder og ommtale av våre salt- og ferskvannsfisker
    Norwegian Spring-Spawning Herring and Northeast Arctic Cod - this book describes how fisheries, fisheries science and management for Norwegian spring-spawning herring and Northeast Arctic cod developed during the 20th century  
Plansjer   (Norsk vårgytende sild og Nordøst-Atlantisk torsk)
    Dyreliv i havet (med over 1200 fargefotos) - er uten sidestykke den mest omfangsrike og mest oppdaterte faktabok om dyrelivet i våre egne farvann, fra Svalbard i Nord, langs hele Norskekysten og inn i Østersjøen og helt ned til den engelske kanal
AquaLingua   Sjøpattedyr - om hval og sel i norske farvann    
    Sjødyr-plansjer - store flotte plakater / posters / plansjer     
Om forlaget Maritime Casualties and Intervention - Coastal State Measures when Casualties Pose the Threat of Pollution    
    På tokt i Barentshavet - her får du et innblikk i havforskernes hverdag på tokt i Barentshavet
Lenker   Ecosystem Barents Sea - Barentshavets økologi - written for all with an interest in marine ecology in the arctic seas
  The Barents Sea - Ecosystem, resources, management - based on joint Russian-Norwegian authorships, this monumental anthology celebrates the scientific cooperation by reflecting on the historical development and the scientific methods applied
Juul forlag Kystøkologi - den ressursrike norskekysten - om å forstå de komplekse mekanismene mellom levende og dødt materiale i havet, hvordan havstrømmer genereres og påvirker planktonproduksjonen,  hvordan silda påvirker stammen av kysttorsk, hvordan variasjon i fiskeressurser påvirker hekkingen i sjøfuglkoloniene    
Blinken 16 The Norwegian Sea Ecosystem - Norskehavets økosystem    
1349 Rykkinn Atlanterhavet - en biografi - et mektig historieverk om Atlanterhavet og menneskene knyttet til det opp gjennom historien    
Tlf. 67 13 21 68 Pelle Plankton  -  Barnebok om samspillet i sjøen  
post@juulforlag.no Flo og fjære langs kysten av Norge og Svalbard - Basisbok for alle fiskere som vil forstå bakgrunnen for egne erfaringer 
www.juulforlag.no The Norwegian Costal Current - UTSOLGT Den norske kyststrømmen    
Organisasjonsnr: Vann - Reiser i vannets fortid og fremtid - ferskvannsargumenter for saltvannsfarere    
984676867 mva Meteorologi og oseanografi for sjøfolk - UTSOLGT en elementær innføring, særlig den praktiske anvendelse til sjøs    
Bank kontonr.: I vinden - om Bergensskolen i meteorologi som skapte fundamentet for moderne værvarsling, og erobret siden en hel verden    
5134.06.17162 Himmel og hav - Boken tar for seg jordens historiske klima, og forklarer både naturlige og menneskelige endringer    
  Været og naturkreftene - Enkel innføring om  om atmosfæren, klimaet og årstider, hvordan ulike skyer dannes, vind og storm, tornadoer, orkaner . . . .    
BØKER Uvær  - her forklares de fascinere mekanismene som ligger bak dannelsen og utviklingen av vind- og nedbørsfulle lavtrykk, og de aller voldsomste stormene    
  Full storm - Naturkatastrofer og ekstremvær i Norge -  leseren tas med Norge rundt til de største naturkatastrofene som har berørt oss nordmenn opp gjennom historien    
Lydbøker Vilt, vakkert vær - Meteorologisk velvære med Siri Kalvig    
  Værtegn i Norge - over 450 varsler og tegn fra hele landet    
Cd-rom Folkelige værvarsler - UTSOLGT 1900 gamle værtegn fra hele Norge finner du i denne enestående samlingen, mange basert på århundrers erfaringer, tro og overtro
   
Video   Navigasjon - motor/elektro - sjømannskap  
    Navigasjon  
Plansjer   Sjøkart (Hovedkartserien - Kystkart - Fiskerikart - Havnekart - Overseilingskart)  
    Den norske los bind 1-7 (nå i gratis nedlastbar nettutgave)  
AquaLingua   Norsk Fiskaralmanakk - boka for alle fiskere !!!    
    Maritime standarduttrykk engelsk-norsk : IMCO's standard marine navigational vocabulary
Om forlaget   Kystnavigasjon* - * Disse to bøkene dekker samlet pensum til Dekksoffisersertifikat D5 og fritidsbåtsertifikat D5L
    Tryggere seilas * - * De omfatter navigasjon, skips og stabilitetslære, lover og reglerm motor og styring, hms med mer      
Lenker   Sjøveisregler og brovakthold  UTSOLGT    
  Navigasjon og navigasjonsmidler  
Juul forlag Navigasjon for maritime studier  
Blinken 16 Ice Navigation - Navigasjon i polare strøk og isdekte havområder  
1349 Rykkinn Navigasjonsinstrumenter 1  UTSOLGT  
Tlf. 67 13 21 68 Navigasjonsinstrumenter 2  UTSOLGT  
post@juulforlag.no Norsk Fyrliste (nyeste utgave) -  gir en generell informasjon som er ment å være et hjelpemiddel for navigatøren  
www.juulforlag.no Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer for maritime studier  
Organisasjonsnr: Fremføring av skip med navigasjonskontroll for martime studier  
984676867 mva Retningslinjer for installasjon av GMDSS   
Bank kontonr.: Radiodagbok  
5134.06.17162 Motor  
  Marine dieselmotorer  
BØKER Kraftanlegg  (motor - damp - gassturbiner)  
  Skipsmotorer - teori, oppgaver eksempler - boken er en kombinert oppgavesamling og hjelpemiddel for elever ved de maritime skoler ved oppgaveløsning innen motorlære  
Lydbøker Båtmotoren din venn - oppbygning, virkemåte, drift og vedlikehold  
  Dieselmotoren - for båtfolk - den ultimate motorhåndboken for mindre yrkesfartøy og fritidsbåtflåten  
Cd-rom Elektro  
  Maritime elektriske anlegg     
Video Maritime elektriske anlegg - maritime elektriske installasjoner  
  Elektro-. Styre- og reguleringsteknikk  
Plansjer Måle- og reguleringsteknikk. Alarm og sikringssystem  
  Overvåkings-, kommunikasjons- og styringssystemer for skipsteknisk drift  
AquaLingua Elektroteknikk med elektronikk og styringsteknikk: skipsteknisk drift  
  Skip og plattformer - en innføring i skipsteknikk for elever som skal utdanne seg til motormenn eller tar sikte på en offisersutdanning  
Om forlaget Sjømannskap  
  Sikkerhetsopplæring for fiskere  
Lenker Sikkerhet til sjøs 3. utgave (2012) - kampen mot ulykkene -  det fysiske og sosiale miljøet om bord - beredskap mot brann, forlis, terror og skader på last   
  Beredskap og sikkerhet: VK2 maritme fag  
Juul forlag Maritim førstehjelp  
Blinken 16 Medisin om bord  - boken er i det vesentlige symptombasert og bygd opp etter kroppens organsystemer  
1349 Rykkinn Medicine on board - a plain and simple, but comprehensive manual in first aid and basic medicine  
Tlf. 67 13 21 68 Førstehjelp til sjøs dvd-film  /  First aid at sea dvd-film  
post@juulforlag.no For bare stumpene - ord og uttrykk til sjøs  
www.juulforlag.no Illustrert nautisk ordbok  
Organisasjonsnr: Sjømannskap 1: innføring i skipsteknikk  
984676867 mva Sjømannskap 2: praktisk skipslære  
Bank kontonr.: Skipsutstyr og hjelpesystemer  
5134.06.17162 Behandling av skip - fordypning nautiske fag og fiskerifag  
  Skipsteknikk - skipets konstruksjon og sjødyktighet, tilsyn med skip, lastelinjer, klassing, konstruksjon byggematerialer korrosjon …  
BØKER Et hav av muligheter - historien om Skipslinjen ved Norges tekniske høgskole  
  Lasteberegninger og behandling av last: fordypning nautiske fag og fiskerifag: teknisk fagskole  
Lydbøker Lasteteknikk - om grunnleggende lasteberegninger og litt til  
  Plastbåten - vedlikehold og reparasjoner (noe å lære av fritidsbåteiere)  
Cd-rom   Trebåten - vedlikehold og reparasjoner (noe å lære av fritidsbåteiere)  
  Knop & stikk - en uunnværlig bok for deg som vil utforske mulighetene innen tauarbeid  
Video Knoper og stikk - lær hvordan du slår dem, trinnvis, med ekspertråd om hvilke knoper og stikk som skal slås når og hvorfor   
  Knuter - trinn for trinn - lær å knyte over 100 knuter med trinn for trinn-bilder som er enkle å følge  
Plansjer Dykking - Teknikker,  utstyr … (få enklere vedlikehold under vannlinja)  
  Båten, bruket og fangsten - gjennomgang av fartøytyper, brukstyper, fagnmstteknologi og fangstbehandling  
AquaLingua Båten som bedrift - inklusiv om arbeidsavtaler og rettigheter for rederi og mannskap  
  Matematikk forkurs 1: for ingeniørskole og maritim høgskole  
Om forlaget Matematikk forkurs 2: for ingeniørskole og maritim høgskole  
  Sinus for ettårig forkurs: matematikk for forkurset for ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning  
Lenker   Rom stoff tid: forkurs: studiebok: ingeniørutdanning og maritim høgskoleutdanning  
    Fysikk forkurs: for ingeniørhøgskole og maritim høgskole      
Juul forlag Fysikk forkurs arbeidsbok: for ingeniørhøgskole og maritim høgskole  UTSOLGT    
Blinken 16 Kjemien stemmer - forkurs: for ingeniørhøgskole og maritim høgskoleutdanning  
1349 Rykkinn Illustrert norsk skipsliste Del 1. Handelsflåten (bulk, tank, offshore, slepebåter, fryseskip)  
Tlf. 67 13 21 68 Illustrert norsk skipsliste Del 2. Fiskeflåten (over 15 m / havfiskeflåten), brønnbåter, ferje/passasjer, marin-, los- og redningsfartøy)  
post@juulforlag.no Illustrert norsk skipsliste Del 3. Kystfiskeflåten  
www.juulforlag.no Store helter i små båter - historiske navigasjons- og sjømannskapsbragder  
Organisasjonsnr: Den illustrerte lengdegraden - praktbok om utviklingen av den nøyaktige skipsklokken  
984676867 mva Sjøkrig gjennom 3000 år (storverk om skip, mannskap og sjøslag opp gjennom historien, 300 sider og over 1500 illustrasjoner)  
Bank kontonr.: Bragd og berging - om norske bergingsbåter, bergingsyrket og skipsforlis  
5134.06.17162 Tråler - en personlig, entusiastisk, halvgal og svært leseverdig skildring av livet om bord på en vanlig tråler  
  Livsfarlig fangst - historien om den norskættede kaptein Sig Hansen og hans mannskap på krabbefangst i de lumske farvannene i Stillehavet utenfor Alaska  
BØKER  
  Fiskeindustri  
Lydbøker Bransjelære for fiskeindustrien   UTSOLGT    
  Produksjonslære for fiskeindustrien    
Cd-rom Fisk som råstoff  
  Videreforedling av fisk  
Video Sjømat - Råstoff, produksjon og anvendelse  
  Konserveringsmetoder - og kjemiske reaksjoner ved tilberedning og lagring av mat  
Plansjer Fisk og fiskeprodukter - flerspråklig ordbok (Multilingual Dictionary of Fish and Fishproducts)  
  Go fishing! Engelsk for fiskere, havbrukere og fisketilvirkere    
AquaLingua Torsk - Fisken som skapte Norge    
     
Om forlaget Innlandsfiske  
  Innlandsfiske    
Lenker Fisk i ferskvann    
  Innlandsfiske - bygdenæring med utviklingspotensiale (video)  
Juul forlag Innlandsfiske  Internettside  
Blinken 16  
1349 Rykkinn Veteran motorer / Fartøy  
Tlf. 67 13 21 68 Motorlyder fra gamle båtmotorer (cd1)  
post@juulforlag.no Enda mer båtmotorlyder (cd 2)  
www.juulforlag.no SKIP - 5000 år med maritime eventyr  
Organisasjonsnr: Hvalfangst på Syd-Georgia  
984676867 mva Se også Kystkultur avsnitt Fartøy    
Bank kontonr.:  
5134.06.17162  
  Bestilles fra Tips andre om denne fagbok oversikten  
  post@juulforlag.no    
  tlf 67 13 21 68    
  eller postadressen  
         
  Vi sender faktura med varene. Porto kommer i tillegg        
  Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.      
  Oppgi tittel, antall, navn, adresse og eventuell e-postadresse og mobiltlf nr    
   
10.12.2015   webmaster: post@juulforlag.no