Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier  
           
BØKER    Akvakultur          
    
Varenavn  Biologi for akvakultur  
Lydbøker    Varetype  Bok  
     Pris kr  312  
Cd-rom    ISBN 13 978- 82-529-1796-3       ISBN 10: 82-529-1796-8  
     Forfattere  Inger Oline Røsvik  
Video    Antall sider  222  
     Språkform  bm/nyn  
Plansjer    Innbinding  Heft.    
          
AquaLingua    Økologi, oppdrett og miljø, vannkvalitet, fiskens anatomi og  
     fysiologi, ernæring og vekst, biologien til laksefisk, aktuelle   
Om forlaget    fiskearter, krepsdyr, skjell, helse og sjukdom og avlsarbeid.  
        
Lenker Se inhholdsoversikten nedenfor    
   
Startsiden    Bestill boka   Tips andre om boka  
     i nærmeste bokhandel  
Juul forlag    post@juulforlag.no    
Blinken 16    faks 67 13 10 99       
1349 Rykkinn    eller postadressen    
Tlf. 67 13 21 68         
Faks 67 13 10 99    Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg  
post@juulforlag.no    Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.  
www.juulforlag.no    Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse   
Organisasjonsnr:       
984676867 mva     
Bank kontonr.:     
5134.06.17162       
      
       webmaster: post@juulforlag.no  
     
      Innhold
      Kapitteloversikt
         1 Økologi
         2 Samspel / Samspill
         3 Det akvatiske miljøet
         4 Oppdrett og miljø
         5 Vannkvalitet
         6 Fiskens anatomi og fysiologi
         7 Ernæring og vekst
         8 Biologien til laksefisk
         9 Aktuelle fiskearter
        10 Krepsdyr
      11 Skjel / Skjell
      12 Helse og sjukdom (av Robin Ringstad)
      13 Avlsarbeid
    Ordliste
      Stikkord
       
    /\ Innhold Kapittel 1 Økologi
Abiotiske faktorer 11
Biotiske faktorer 12
   Produsenter 12
   Konsumenter 12
   Nedbrytere 13
Energi 13
Naturlig dødelighet 14
Naturlig utvalg, seleksjon 14
Endringer i artssammensetningen 15
   Sykliske variasjoner 16
   Suksesjon 17
Sammendrag 17
Oppgaver 18
/\ Innhold Kapittel 2 Samspel
Konkurranse 19
Predasjon 20
   Kannibalisme 20
Samarbeid 20
Samandrag 22
Oppgåver 22
/\ Innhold Kapittel 3 Det akvatiske miljøet
Havet 24
   Produsenter24
   Konsumenter 24
   Nedbrytere 26
Ferskvann 26
   Produsenter 27
   Konsumenter 28
   Nedbrytere 28
Organismene og miljøet 29
Vannmassene langs norskekysten 29
   Verikal sirkulasjon 29
   Horisontal sirkulasjon 32
   Strømforholdene langs norskekysten 34
   Lys 36
Algeoppblomstring 38
Sammendrag 40
Oppgaver 42
/\ Innhold Kapittel 4 Oppdrett og miljø
Generelt om forurensning 43
   Nedbrytbare forbindelser 44
   Ikke-nedbrytbare eller tungst nedbrytbare forbindelser 44
Organisk materiale og næringssalter 45
   Miljøet under et oppdrettsanlegg 46
Død fisk 48
Antibiotika og andre kjemikalier 49
Sykdomssmitte og lakselus 52
Rømming av fiske 52
Lokalisering av oppdrettsanlegg 54
   Settefiskanlegg 54
   Anlegg i sjøen 54
Arealbruk 57
Sammen drag 57
Oppgaver 57
/\ Innhold Kapittel 5 Vannkvalitet
Saltholdighet 59
Elektrisk ledningsevne og hardhet 60
Surt vann 60
Sur nedbør og metaller 61
   aluminium 61
   Andre metaller 62
   Faktorer som kan påvirke giftigheten til metaller 62
Buffere 63
   Bikarbonat-buffersystemet 63
Gasser i vann 63
   Oksygen 64
   Karbondioksid 65
   Nitrogen 65
Temperatur 67
Okerkvelning 68
Is og ising 68
Maneter og salper 69
Alger 70
Sammendrag 71
Oppgaver 72
/\ Innhold Kapittel 6 Fiskens anatomi og fysiologi
Form og farge 73
Skjelett og muskulatur 74
   Skjelettet 75
   Muskulaturen 76
Fiskehuden 79
Respirasjon og sirkulasjon 81
   Gjellene 81
   Hjertet, blodkarne og blodet 83
   Lymfesystemet 86
Regulering av vann- og saltbalansen 87
   Nyrene 87
   Osmoregulering 88
Leveren 89
Bukspyttkjertelen 90
Hormonene 90
Nervesystemet 91
Sanseorganene 92
   Lukt og smak 92
   Balanse og hørsel 94
   Svømmeblæra 95
   Sidelinjeorganet 97
   Synet 98
Sammendrag 99
Disseksjon av torsk 101
Oppgaver 102
/\ Innhold Kapittel 7 Ernæring og vekst
Næringsstoffer 103
   Proteiner 104
   Fett 105
   Karbohydrater 107
   Vitaminer 109
   Sporstoffer og mineraler 110
Fordøyelsesprosessen 110
   Fordøyelsessystemet 111
   Fordøyelse og opptak 112
   Tarmens lengde 113
energi i fôret 113
Fordøyelighetsgrad 114
   Fôrets sammensetning og fordøyelighet 114
   Temperatur og fordøyelighet 115
   Stress og fordøyelighet 115
Andre faktorer som er viktige for fôret 115
   Smakelighet og opptak 116
   Kombinasjonsevne 116
   rødfarge 116
   Teknisk kvalitet 116
Vekst og veksthastighet 117
Sammendrag 119
Oppgaver 120
/\ Innhold Kapittel 8 Biologien til laksefisk
Kjønnsmodning 121
   Hoa / Hunnen 121
Hannen 122
   Stamfisk 122
Befruktning 122
Utvikling frå befrukta egg fram til klekking 123
Yngel og parr 124
Smoltifisering 126
   Vass- og saltbalanesen i kroppsvæska 126
   Smoltifiseringsprosessen 127
   Smoltifisering og osmoregulering 128
   overleving 128
Stasjonære individ 129
Heimvandring hos laks 129
Bruk av lys 130
Laks 130
Røye 132
Regnbogeaure / Regnbueørret 133
Samandrag 135
Oppgåver 136
/\ Innhold Kapittel 9 Aktuelle fiskearter
Kveite 137
Torsk 139
Piggvar 142
Steinbit 143
Europeisk ål 145
Oppgåver 147
/\ Innhold Kapittel 10 Krepsdyr
Biologi 150
Hoppekreps 154
   Lakselus 155
Edelkreps 156
Samandrag 158
Oppgåver 159
Framlegg til disseksjon av reke 160
/\ Innhold Kapittel 11 Skjel / Skjell
Biologi 161
Blåskjel / Blåskjell 166
Kamskjelfamilien / Kamskjellfamilien 168
   Stort kamskjel / kamskjell 168
   Haneskjel / haneskjell 170
Østers 171
Samandrag 173
Oppgåver 174
/\ Innhold Kapittel 12 Helse og sjukdom av Robin Ringstad
Innleiing 175
   Litt historikk 175
Å forstå sjukdommar - ein enkel modell 176
   Oppgåve 177
Korleis kan vi oppdage sjukdom? 177
   Kontroll av fisk 178
   Oppgåve 180
Aktuelle sjukdommar 180
   Infeksjonssjukdommar 180
   Kjende bakteriesjukdommar 182
   Aktuelle virussjukdommar 184
   Litt om sopp 185
   Nokre sjukdommar som kjem av parasittar 185
   Andre plagsame sjukdommar 188
   Oppgåver 191
Kva verkar inn på helsa til fisken? 191
   Eigenskapar ved sjølve fisken 192
   Smittetype og smittemengd "i systemet" 192
   Miljøfaktorar som påverkar fisken 193
   Oppgåve 194
Å førebyggje sjukdom 194
   Skaff anlegget fisk med trykk helse 194
   Sjekk smitteforholda 195
   Vurder miljøet 195
   Oppgåve 196
Vaksinering 196
   Kort om vaksinasjonsmetodar 197
   Oppgåve 199
Å behandle sjukdommar 199
   Nokre aktuelle grupper og typer medikament 200
   Oppgåver 204
Lover og forskrifter 204
/\ Innhold Kapittel 13 Avlsarbeid
Variasjon 205
   Variasjon mellom individer 205
   Arvelige og ikke-arvelige faktorer 205
Aktuelle egenskaper for avl 207
   Arvbarhet 207
   Avlsmål 207
Utvalgsmetoder 208
   Individutvalg 208
   Familieutvalg 208
Utvalg for flere egenskaper 209
Avlsmetoder 209
   Innavl 209
   Kryssingsavl 210
   Renavl 210
Organisering av avlsarbeidet 210
   Grunnlagsmateriale for det organiserte avlsprogrammet 211
   Det organiserte avlsprogrammet 211
Sammendrag 213
Oppgaver 214
Ordliste 215
/\ Innhold Stikkordliste 217