Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
       
BØKER   Fritidsfiske      / Akvakultur            
   
 
Varenavn   Fisk i ferskvann    
Lydbøker     Varetype Bok  
      Pris kr 494    
Cd-rom     ISBN-13 978-82-529-1986-0       ISBN-10: 82-529-1986-3    
      Forfattere Reidar Borgstrøm og Lars Petter Hansen (red.)    
Video     Antall sider 376    
      Språkform bm    
Plansjer     Innbinding Innb.    
                   
AquaLingua       Basisbok for alle som har interesse for ferskvannsfisk, enten det er     
  som sportsfisker, forvalter eller næringsfisker, og settefiskprodusenter    
Om forlaget       Organiseringen av stoffet etter miljøtyper gir leseren en dypere     
    innsikt i hvilkemuligheter som foreligger i de enkelte fiskevann     
Lenker   og elvesteder.    
       Boka er skrevet av 18 av våre fremste eksperter på fagområdet.      
Startsiden      
        Dette er en "bibel" for entusiastiske sportsfiskere, fiskeforvaltere og  
Juul forlag   etater med ansvar for forvaltning av lokalmiljøets ferskvannsressurser  
Blinken 16       Boka tar utgangspunkt i fiskenes miljø med beskrivelse av fiskeartene og    
1349 Rykkinn   fiskesamfunn i innsjøer og rennende vann i forskjellige regioner i Norge.    
Tlf. 67 13 21 68       Det er egne kapitler om laksefiskene, analyse av fiskebestander,    
Faks 67 13 10 99   miljøendringer, parasitter og spredning av skadedyr, fiskegenetikk, lovverk,  
post@juulforlag.no   forvaltningsstrategier og fiskeforsterkningstiltak.    
www.juulforlag.no       Boka er rikt illustrert med fotografier og informative strektegninger,    
Organisasjonsnr:   diagrammer og tabeller. Den har også et omfattende stikkordregister og  
984676867 mva   litteraturhenvisninger til over 1400 fagartikler og fagbøker.    
Bank kontonr.:                  
5134.06.17162   Se innholdsoversikten nedenfor    
                   
BØKER   Se også                
    Innlandsfiske (bok)              
Lydbøker   Vann og vassdrag 1-4              
    Innlandsfiske (video)            
Cd-rom   Innlandsfiske ( Internettside)            
    Ferskvannsfisk (plansje)        
Video        
    Bestill boka        
Plansjer   i nærmeste bokhandel        
    post@juulforlag.no          
AquaLingua   faks 67 13 10 99           
    eller postadressen          
Om forlaget          
    Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg  
Lenker   Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.  
    Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse   
Startsiden    
              webmaster: post@juulforlag.no    
               
  Innhold    
  Kapitteloversikt     
  1 Ferskvannsfisk - en viktig ressurs i fortid og nåtid  11
  2 Fisk i rennende vann - Miljø og produksjonsforhold  21 
  3 Anadrome fiskearter  38 
  4 Fiskiinnsjøer  66
  5 Parasitter hos ferskvannsfisk  154 
  6 Spredning av evertebrater  172 
7 Bestandsanalyser  179 
8 Miljøendringer  216 
9 Bestandsgenetikk og effekter av oppdrett, kultivering og beskatning  247 
10 Fiskeforsterkningstiltak og beskatning  277
Referanser  293 
Forfattere  361
 Stikkord  363
Emne
Forord 3
Kapittel 1
Ferskvannsfisk - en viktig ressurs i fortid og nåtid 11
Av Reidar Borgstrøm
Norge bar en variert fiskefauna 11
Fiskeartenes naturlige innvandring 1 1
Passiv spredning av fisk og evertebrater 15
Lakse- og innlandsfisket har lange tradisjoner 17
Lakse- og innlandsfiskets betydning i dag 17
Miljøtrusler 19
Kapittel 2
Fisk i rennende vann - Miljø og produksjonsforhold 21
Av Svein Jakob Saltveit og Jan Heggenes
Innledning 21
Det fysiske miljø 21
Tilpasninger til rennende vann 23
Produksjonsgrunnlag og produksjon 24 
Primærproduksjon 24
Tilførsel fra land 25
Soneinndeling 26
Driv fra innsjøer 26
Bunndyr i rennende vann 27
Ernæringsgrupper 27
Livssyklus og utbredelse av bunndyr 28
Driv 29
Fisk i rennende vann 29
Habitat og habitatbruk 29
Habitatutvalg hos aure og laks om sommeren 30
Vanndyp 30
Vannhastighet 31
Substrat 32
Skjul 32
Andre arter 32
Variasjon i habitatutvalg 33
Sommer/vinter 33
Dag/natt om vinteren 33
Vassføringer 34
Variasjon i rom 34 
Konkurranse 35 
Fødeopptak og fiskeproduksjon 35 
Produksjon, avkastning og tetthet 36
Kapittel 3
Anadrome fiskearter 38 
Atlantisk laks 38
Av Lars Petter Hansen
Innledning 38 
Utbredelse og bestandsvariasjon 38 
Livshistorie 40
Ferskvann 40 
Smolt 41 
Postsmolt 42 
Havfasen 43 
Tilbakevandringen til elva 44
Preging/læring 46 
Feromonhypotesen 47 
Preging eller feromoner 47 
Gytingen 47
Vinterstøinger 48 
Oppdrettslaks 48 
Sjøaure 50
Av Bror Jonsson 
Utbredelse 50 
Habitat i ferskvann 50 
Produksjon og energiinnhold 51 
Vandring 52
Vandringsstimuli 52 
Spredning i sjeen 52 
Tilbakevandring 52 
Sjøoppholdets lengde 53 
Bestandsstruktur 53
  Artsbegrepet 53 
Kjønnsforhold 54 
Hvorfor vandre? 54
Forekomst av spalete bestander 54 
Livshistorievariasjon 55
Smolt 55 
Sjøvekst 56 
Kjønnsmodning 56 
Kjønnsdimorfi 57 
Gjentatt gyting 58 
Livslengde 58
Sjørøye 60
Av Martin A. Svenning 
Innledning 60 
Sjørøyas biologi og livshistorie 60
  Hvorfor vandrer roya? 62 
Sjørøye - genetikk eller miljø 63 
Kan sjørøyeandelen okes? 64 
Sjøroye - berydning for sportsfiske, 
oppdrett og havbeite 65
Kapittel 4
Fisk i innsjøer 66 
Fiskesamfunn og miljø 66 
Av Age Brabrand og Reidar Borgstrøm 
Innledning 66
Fiskesamfunn 66 
Produksjonsgrunnlaget 68 
Næringsvalg og diettskifter 70 
Temperatur, lys og oksygen 71 
Fiskesamfunn i sornorske hoyfjellssjøer 74
 Av Reidar Borgstrom
Innledning 74
  Produksjonsgrunnlag 74 
Næringsdyr, diett og vekst 75 
Rekruttering, habitatbruk og vandringer 77
  Bestandsstrukturer og beskatning 79 
Spredning av fiskearter en trussel 81
Unikt genetisk materiale 82 
Fiskesamfunn i lavlandssjtaer i Vest- og Midt-Norge 83
Av Bror Jonsson og Reidar Borgstrøm
  Innledning 83
Produksjonsgrunnlag 83
Gyting, rekruttering og arsklassevariasjon 84
  Kjennsmodning og fekunditet 85 
Habitatbruk, diett og konkurranse 86 
Stingsilda et viktig faunaelement 86 
Individuelle vekstrater 87
Fiskesamfunn i nordnorske innsjøer 89
Av Anders Klemetsen og Per-Arne Amundsen 
To innvandringsveier 89 
Røya 89
Overbefolkete royevann og utfisking 91
 Aure og røye i samme vann 94 
Siksamfunn på Finnmarksvidda 96
Overbefolking - et problem også i sikvann 98
Interaksjoner i fiskesamfunn 99 
Invasjonen av lagesild i Pasvik 100 
Fiskesamfunn i arktiske innsjøer 102 
Av Martin A. Svenning
Innledning 102
Hva er karakterisrisk for arktiske innsjøer? 102
Fauna og fiskediett i arktiske innsjøer 103
Rekruttering og habitatbruk 104 
Bestandsstruktur i arktiske royebestander 104 
Kannibalisme som bestandsregulerende faktor 106
Bestandsstruktur og forvaltning 107 
Komplekse, laksefiskdominerte fiskesamfunn på Østlandet 109
Av Odd Terje Sandlund og Tor F. Næsje 
Innledning 109
Funksjonelle grupper 109
Det pelagiske fiskesamfunnet 112 
Generalisten: sik 112
Utbredelse 112 
Taksonomi 113 
Bestandstyper hos sik 113 
Livssyklus, habitatbruk og ernæring 114 
Livshistoriestrategi 116
Plankton spesialisten: lagesild 117 
Utbredelse 117
Gytebiologi 118 
Habitatbruk og ernaæring 118 
Livshistorie 118
En mangfoldig trofisk rolle: krøkle 119 
Utbredelse og taksonomi 120 
Habitatbruk og livssyklus 120 
Livshistoriestrategi 121
Det bentiske fiskesamfunnet 122 
Stor hvis sjansen byr seg: aure
Næringsnett i pelagialsona 126 
Predasjon som regulerende faktor 127 
Komplekse fiskesamfunn med dominans av karpefisk, abborfisk og gjedde 130
Av Age Brabrand Innledning 130 
Refugium - habitatbruk 131
Fiskearter, habitatbruk og ontogenetisk utvikling 131
Funksjonelle grupper 133 
Innsjøens trofiske status 133
Fiskesamfunn og eutrofi 135 
Gruntvannssamfunn 135
Pelagisk samfunn/dypvannssamfunn 137 
Gjedde 138
Byttestørrelse 140
Mort - abbot 141
  Gjørs - karpefisk 143 
Forvaltning/beskatning 143 
Ål 145
Av Asbjørn Vollestad 
Ålens livshistorie 146 
Populasjonsgenetikk 150 
Bestandsutviklingen i Europa 150
Innførte laksefisk 151
Av Lars Petter Hansen 
Innledning 151 
Regnbueaure 151 
Pukkellaks og ketalaks 152 
Bekkerøye 152 
Kanadarøye 153
Kapittel 5
Parasitter hos ferskvannsfisk 154
Av Odd Halvorsen
Hva slags parasitter finnes hos fisk? 154 
Spredning av parasitter mellom habitater og geografisk utbredelse 157
Overføring av parasitter mellom verter i habiatene 159
Parasittenes fordeling i fiskepopulasjonen 159 
Sesongdynamikk 160
Flere slags parasitter i en populasjon av fisk 162
Flere parasitt- og fiskearter i et habitat 163 
Gjensidig pavirkning mellom fisk og parasitt 165
Parasittene og fiskepopulasjonen 167 
Fiskeparasitter og miljøendringer 168 
Parasitter som biologiske merkelapper 170 
Bekjempelse og kontroll av parasitter 170
Kapittel 6
Spredning av evertebrater 172 
Av Dag O. Hessen
Innledning 172
Innvandring av evertebrater 173 
Berydningen av Mysis relicta i ulike fiskesamfunn 175
Betydningen av nyetablerte evertebrater 177
Kapittel 7 
Bestandsanalyser 179 
Alder, vekst og dødelighet 179 
Av Reidar Borgstrøm 
Innledning 179 
Aldersbestemmelse 180 
Bruk av otolitter 183
Bruk av beinstrukturer 184
Lengdefordeling kan nyttes til aldersbestemmelse 185
Beregning av vekst 185 
Innledning 185
Lengde-vektforhold og veksthastighet 188 
Dødelighet og overleving 188
Innledning 188
Døds- og overlevingsrater 189 
Beregning av dødelighet ved bruk av årsklassesammensetning i fangster 189 
Beregning av dødelighet ved fangst per innsatsenhet 191
Beregning av overleving ved bruk av merket fisk 191
Fangstdødelighet og naturlig dødelighet 192
Tilfeldig utvalg fra bestanden viktig 193 
Fiskeredskaper - selektivitet og provefiske 194 
Av Reidar Borgstrøm og Tore Qvenild 
Innledning 194
Selektivitet 194
Garnfangsr og garnseleksjon 195
Faktorer som påvirker garnselektiviteten 196 
Beregning av garnselektivitet 198
Direkte metoder 199 
Indirekte metoder 199 
Notseleksjon 200
Beregning av notselektivitet 200 
Fiske med elektrisk fiskeapparat 201 
Prøvefiske 202
Beregning av bestandsstørrelse, produksjon og avkastning 205
Av Reidar Borgstrøm ogTore Qvenild 
Innledning 205
Hvor stor er bestanden? 205
Forholdet mellom bestand og fangst 205 
Fangst per innsatsenhet ved gjentatt fiske 206
Merking-gjenfangst 207 
Biostatisk metode 209 
Hydroakustisk metode 209
 Direkte observasjoner 211 
Produksjon og avkastning 212
Kapittel 8 Miljøendringer 216 
Vassdragsregulering 216 
Av Reidar Borgstrøm og Per Aass 
Innledning 216 
Innsjømagasiner 216
Planter og planteplankton 218 
Dyreplankton 219
Bunndyr 220 
Fisk 222 
Regulerte elver 224 
Vassforingsendringer 224 
Bunndyr i regulerte elver 225 
Fisk i regulerte elver 226 
Fiskefremmende tiltak 227 
Forsuring av vassdrag. Effekter og mottiltak 230 
Av Bjern Olav Rosseland
Innledning 230
Effekter av forsuring på fisk 230 
Historikk 230
Fisk i ferskvann sliter med livsoppholdelse 231 
Vannparametre med biologisk relevans 232
Giftighet avhengig av art, stamme og livsstadium 2.35
Virkning på populasjonsniva 235 
Ferskvannsstasjonære bestander 235
Anadrome bestander 236 
Kan aluminium påvirke pregning og tilbakevending? 237 
Blandsosoner i brakkvann 237
Lakselus forsterker negativ effekt qv surt vann 238
Nedgang i laksebestander akyldes et samspill av faktorer 239
Mottiltak 239
Biologiske mottiltak 239
Kjemiske mottiltak 241
Mål for kalkingen – Kalkingsstrategi 242
Klekkerier og settefiskanlegg 243
Rennende vann 243
Innsjøkalking 245
Kapittel 9 
Bestandsgenetikk og effekten av oppdrett, kultivering og beskatning 247
Av Hans Bernhard Berntsen
Innledning 247
Bestandsgenetikk 247 
Seleksjon 248 
Genetisk drift 249 
Migrasjon 250 
Mutasjoner 251 
Genetisk karakterisering av bestander 251 
Gener og egenskaper 252
Additive geneffekter 252 
Ikke-additive geneffekter 254
Populasjonsgenetikk 256 
Kvantitativ genetikk 257 
Valg av metode 259 
Bestandsgenetikk hos atlantisk laks 260 
Genetisk struktur hos norske villaksbestander 260 
Populasjonsgenetiske studier 261 
Studier av kvantitative egenskaper 263
Seleksjon og tilpasning hos villaksen 265 
Genetisk konstitusjon hos oppdrettslaksen 267
Populasjonsgenetiske studier 268 
Studier av kvantitative egenskaper 269
Genetiske inreraksjoner mellom oppdrettslaks og villaks 271 
Rømt oppdrettslaks 271 
Genstrøm 271
Påvirkning av villaksbestandenes alleliske konstitusjon 272 
Påvirkning av kvantirative egenskaper og produksjonsevne hos villaks 274
Kapittel 10
Fiskeforsterkningstiltak og beskatning 277 
Av Reidar Borgstrøm og Lars Petter Hansen 
Innledning 277
Ferskvannsstasjonære bestander 278 
Rekruttering, bestandsterthet og beskatning 278
Hard beskatning kan gi bedre vekst 279 
Økonomi og fiskeforsterkningstiltak 281
Bestander med lite rekrutteringspotensial 283
Beskatning av bestander med fiskeetende fisk 284
Anadrome bestander 285 
Bestandsregulerende faktorer 285 
Utviklingen i laksefisket 286 
Elvefisket 286
Fisket i sjøen i Norge 287 
Havfisket 287 
Beskatningsinrensitet 288 
Reguleringer av laksefiskeriene 288 
Modeller 289
Referanser 293 
Bidragsytere 361 
Stikkord 363
ooOoo