Juul forlag      fiske og fangst - fiskeindustri - havbruk akvakultur - kystkultur - tegneserier
     
BØKER   Fiske og fangst              
   
 
Varenavn   Kystsoneplanlegging - premisser - planlegging - prosess      
Lydbøker     Varetype Bok      
      Pris kr 348            
Cd-rom     ISBN-13 978-82-8090-001-2       ISBN-10: 82-8090-001-2            
      Forfattere Ragnar Sandbæk            
Video     Antall sider 224            
      Språkform bm            
Plansjer     Innbinding Innb.            
    - kystsonelenker -              
AquaLingua              
    En bok for "alle" med tilknytning til kysten i by og distrikt.          
Om forlaget   Se kapitteloversikten nedenfor.          
             
Lenker   Se også omtale av bøkene            
    Fiskerilovgiving              
Startsiden   Fiskeren fartøyet og fangsten            
    og les innleggene på konferansen: "Verdiskaping i kystsonen - Forskning, forvaltning og kunnskapsbehov" 2007          
Juul forlag            
Blinken 16   Bøkene kjøpes            
1349 Rykkinn   i nærmeste bokhandel        
Tlf. 67 13 21 68   post@juulforlag.no            
Faks 67 13 10 99   faks 67 13 10 99         
post@juulforlag.no   eller postadressen                
www.juulforlag.no                
Organisasjonsnr:   Vi sender faktura med bøkene. Porto kommer i tillegg            
984676867 mva   Ingen oppkravsgebyr, ingen opplysninger om kredittkortnummer.              
Bank kontonr.:   Oppgi tittel, antall bøker, navn, adresse og eventuell e-postadresse               
5134.06.17162                
    Kapitteloversikt            
BØKER   FØRSTE DEL: PREMISSER            
    Kapittel I – Introduksjon        
Lydbøker 1.1  Sjøkongenes holmgang      
    1.2  To norske gaver til menneskeheten        
Cd-rom   1.3  Den dansk-norske kongen og hans rette grunnlinje        
    1.4  Planning eller management?          
Video   1.5  De fire stikkordene        
    Kapittel II – Kystsonen      
Plansjer   2.1  Halvparten av ekvator eller halvannen ekvator      
    2.2  Vi bor jo langs kysten – ikke sant?      
AquaLingua   2.3  Et hjertesukk om skolens lesebøker        
    2.4  Territorialisering av havet        
Om forlaget   2.5  Regionale forskjeller        
    2.6  Hva trigger kommunene?        
Lenker   2.7  Avgrensing av kystsonen        
    Kapittel III – Plan og planlegging        
Startsiden   3.1  Hva er nå egentlig kystsoneplanlegging for noe?      
    3.2  Ulike rettighetssystemer på land og i sjø      
Juul forlag   3.3  En definisjon av kystsoneplanlegging
Blinken 16   3.4  Lovhjemlet arealbruk – veien frem til plan- og bygningsloven
1349 Rykkinn   Kapittel IV – Nasjonale mål
Tlf. 67 13 21 68   4.1  Hva sier de statlige dokumentene?
Faks 67 13 10 99   ANDRE DEL: RESSURSER OG INTERESSER
post@juulforlag.no   Kapittel V – Brukerinteressene
www.juulforlag.no 5.1  Sareptas krukke
Organisasjonsnr: 5.2  Fra flerbruk til særbruk
984676867 mva 5.3  Næring versus vern og rekreasjon – Lystads spørreundersøkelse
Bank kontonr.: Kapittel VI – Kystsonens interesser, verdier og bruksformer
5134.06.17162 6.1  Sentrale interesser – et representativt utvalg?
  6.2  Kort ouverture om kystens naturverdier
BØKER 6.3  Fiskerisektorens interesser
  6.3.1  Vekten av Norges befolkning
Lydbøker 6.3.2  Nest etter oljen
  6.3.3  Fiskeriene
Cd-rom 6.3.4  Havbruk (fiskeoppdrett, akvakultur)
  6.3.5  Havbeite
Video 6.3.6  Tang og tare
  6.3.7  Fiskeindustri og foredling
Plansjer 6.3.8  Fiskerinæringens ringvirkninger
  6.3.9  Det aller verste, det ufullendte eller suksess? – Utviklingstrekk og scenarier
AquaLingua 6.3.10  Norgeshistoriens mest verdifulle idé?
  6.3.11  Arealmessige utfordringer for havbruk – bli med inn i krystallkulen
Om forlaget 6.4  Miljøverninteressene
  6.4.1  Miljøvernforvaltningens førstedivisjon
Lenker 6.4.2  Områdevern
  6.4.3  Hovedbudskapet i Vern og bruk-meldingen
Startsiden 6.4.4  Marint vern (marine beskyttede områder)
  6.4.5  Villaksen og oppdrettsfrie soner
Juul forlag 6.5  Friluftsliv, rekreasjon og turisme
Blinken 16 6.5.1  Ut på tur – aldri sur
1349 Rykkinn 6.5.2  Et folk av fiskere og jegere
Tlf. 67 13 21 68 6.6  Kulturminner
Faks 67 13 10 99 6.7  Samiske interesser
post@juulforlag.no 6.8  Landbruk
www.juulforlag.no 6.9  Energiutnytting
Organisasjonsnr: 6.10  Forsvaret
984676867 mva 6.11  Sjøverts ferdsel og havner
Bank kontonr.: 6.12  Geologiske ressurser (mineral- og skjellsandutnytting)
5134.06.17162 6.13  Utbygging i kystsonen
  6.14  Forurensning
BØKER TREDJE DEL: LOVGRUNNLAGET
  Kapittel VII – Plan- og bygningsloven (pbl)
Lydbøker 7.1  Litt historikk
  7.2  Mål og prinsipper
Cd-rom 7.3  Virkeområde
  7.4  Plansystemets oppbygning
Video 7.5  Planlegging på riksnivå – pbl kapittel IV
  7.6  Planlegging på fylkesnivå – pbl kapittel V
Plansjer 7.7  Planlegging på kommunenivå – pbl kapittel VI (og VII)
  7.7.1  Ansvaret og rammene for kommuneplanleggingen
AquaLingua 7.7.2  Kommuneplanens langsiktige og kortsiktige del/ kommuneplanens arealdel 
  7.7.3  Arealdelens rettsvirkning
Om forlaget 7.7.4  Arealbrukskategorier
  7.7.5  Organisering av planarbeidet
Lenker 7.7.6  Planprosessens oppstart og innledning (før offentlig ettersyn og høring)
  7.7.7  Offentlig ettersyn, høring, innsigelse (pbl § 20-5, fra andre til femte ledd)
Startsiden 7.7.8  Planvedtak og kunngjøring (pbl § 20-5, fra sjette ledd og utover)
  7.7.9  Revisjon, endring og rullering av plan (pbl § 20-1 femte ledd)
Juul forlag 7.7.10  Oppsummering av behandlingsreglene for kommuneplan
Blinken 16 7.7.11  Litt om reguleringsplan og bebyggelsesplan (pbl kapittel VII)
1349 Rykkinn 7.7.12  Dispensasjon (pbl § 7)
Tlf. 67 13 21 68 7.7.13  Konsekvensutredninger (pbl kapittel VII-a)
Faks 67 13 10 99 Kapittel VIII – Andre aktuelle lover i kystsonen
post@juulforlag.no 8.1  Sammenheng og samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlov (særlov)
www.juulforlag.no 8.2  Lov om saltvannsfiske m.v. (saltvannsfiskeloven)
Organisasjonsnr: 8.3  Lov om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. (oppdrettsloven)
984676867 mva 8.4  Lov om havbeite (havbeiteloven)
Bank kontonr.: 8.5  Lov om havner og farvann m.v. (havne- og farvannsloven)
5134.06.17162 8.6  Lov om naturvern (naturvernloven)
  8.7  Lov om kulturminner (kulturminneloven)
BØKER 8.8  Lov om friluftslivet (friluftsloven)
  8.9  Lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske 
Lydbøker        naturforekomster enn petroleumsforekomster (kontinentalsokkelloven)
  8.10  Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
Cd-rom 8.11  Lov om viltet (viltloven)
  8.12  Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. (lakseloven)
Video 8.13  Lov om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr (fiskesykdomsloven)
  8.14  Lov om sjøfarten (sjøloven)
Plansjer 8.15  Lov om rettshøve mellom grannar (granneloven/naboloven)
  8.16  Eiendomsforholdene i sjø
AquaLingua 8.17  EUs vannressursdirektiv
  FJERDE DEL: POSTLUDIUM
Om forlaget Kapittel IX – Kart og databaser
  9.1  Geografiske informasjonssystemer (GIS)
Lenker 9.2  Om plankartets utforming
  9.3  AREALIS
Startsiden 9.4  Veileder i marin-økologisk planlegging i kystsonen
  9.5  Marin Ressurs Data Base (MRDB)
Juul forlag 9.6  Andre relevante baser og prosjekter
Blinken 16 9.6.1  Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder (MAREANO)
1349 Rykkinn 9.6.2  Kartlegging av marint biologisk mangfold
Tlf. 67 13 21 68 Kapittel X – Prosjekter
Faks 67 13 10 99 10.1  Europeiske kystsoneplanprosjekter (EUs Interreg og Nordisk Ministerråd)
post@juulforlag.no 10.2  Regionale kystsoneplanprosjekter i Norge
www.juulforlag.no 10.2.1  To Hordaland-prosjekter
Organisasjonsnr: 10.2.2  Helgelandsprosjektet
984676867 mva 10.2.3  Fylkesdelplanprosjektet (Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms)
Bank kontonr.: Kapittel XI – Hva nå?
5134.06.17162 11.1  Litt om kompetanse
  11.2  Litt om NOU 2000: 22 og NOU 2001:7
  Noter og kommentarliste
  Litteraturliste
  Vedlegg (eksempler på kystsonekart)
  webmaster: post@juulforlag.no