Fiske i Oslofjorden

Kysttorskbestanden i Sør-Norge

De siste årene har bestanden av kysttorsk minket urovekkende mye sør og øst i Norge. Dette gjelder spesielt for Oslofjorden og Skagerrakkysten. Vi er nødt til å bevare naturressursene og det er viktig å få opp bestanden igjen. Derfor er det innført kraftig vern for kysttorsken i disse delene av landet.

Ifølge Fiskerimyndighetene er fritidsfiske en av de største årsakene til at vi nå ser langt færre kysttorsk i disse områdene. En annen grunn er klima- og miljøpåvirkning. Samtidig har bestanden av sel hatt en kraftig økning, og noen har hevdet at deres inntak av kysttorsk har stor innvirkning på bestanden. Dette skal vi se nærmere på litt senere.

Tiltak for å øke torskebestanden

På grunn av dette har myndighetene satt opp en rekke tiltak for å regulere kysttorskbestanden. For fritidsfiskere betyr det:

  • Det er helårsforbud mot å fiske torsk i Oslofjorden. Dette gjelder fra Vestfold og Telemark og ned til svenskegrensen. Skulle du få torsk på kroken, må du ta den av kroken, med minst mulig skade, og sette den ut igjen.
  • Det er totalforbud mot å fiske i gyteområdene til torsken i perioden 1. januar til 30. april. Dette gjelder fra Lindesnes til Sverige.
  • Det er ikke å lov med bunngarn innenfor grunnlinjen fra svenskegrensa og opp til Vestfold og Telemark.

Fra før er det også, i perioden 1. juni til 15. august, et forbud mot fritidsfiske i Skagerak i områder der vannet er grunnere enn 25 meter.

Disse tiltakene ligger under prosjektet «Krafttak for torsken». Dette er et samarbeid mellom både fylkeskommunale og statlige institusjoner. I tillegg deltar Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet i dette prosjektet.

Leave a Reply